Chức năng và nhiệm vụ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư viện Quốc hội
 

Căn cứ quyết định số 401/QĐ-VPQH ngày 23/4/2014 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thư viện Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức các phòng đọc, tra cứu; tổ chức và vận hành các kho tài liệu của thư viện;
2. Tổ chức cung cấp thông tin, dịch vụ nghiên cứu; biên dịch, biên soạn, xuất bản các tài liệu, ấn phẩm phục vụ nhu cầu tham khảo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội;
3. Tổ chức khảo sát, điều tra dư luận xã hội, thống kê số liệu phục vụ nhu cầu tham khảo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội;
4. Tổ chức thu thập, thẩm định các thông tin, tài liệu tham khảo phục vụ các kỳ họp Quốc hội; tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm và các hình thức phù hợp khác để cung cấp, phổ biến thông tin tới các đại biểu Quốc hội;
5. Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ tài liệu, lưu trữ, bảo quản vốn tài liệu thư viện;
6. Thu thập, lưu trữ các tài liệu, ấn phẩm phát sinh từ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để xây dựng các bộ sưu tập đặc thù phục vụ người đọc;
7. Thực hiện việc tạo lập dữ liệu số, thư mục tài liệu điện tử để xây dựng và vận hành thư viện số; xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu số phục vụ hoạt động của Quốc hội;
8. Quản trị trang Dự thảo Online đăng tải các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo quy định của pháp luật và các trang thông tin điện tử khác của Thư viện Quốc hội; quản lý thiết bị công nghệ và đa phương tiện của thư viện;
9. Thực hiện liên thông với các thư viện, hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện và dịch vụ nghiên cứu.
 

 

Sơ đồ giao thoa về chức năng, nhiệm vụ của Thư viện Quốc hội