Cơ cấu và tổ chức

Thư viện Quốc hội được tổ chức theo mô hình sau:
 

 

BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN QUỐC HỘI

1. Ông Lê Hoàng Anh - Giám đốc

2.Đinh Thị Hạnh Mai - Phó Giám đốc
3. Ông Trịnh Ngọc Cường - Phó Giám đốc