Introductory

     Bản dịch tiếng anh Được sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Thư viện Quốc hội đã chính thức trở thành một đơn vị cấp vụ và đi vào hoạt động, trực thuộc Văn phòng Quốc hội theo Quyết định số 1506/QĐ-VPQH ngày 31/12/2014. Trước đây, Thư viện Quốc hội là một đơn vị cấp phòng, thuộc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học.

 

Quang cảnh thư viện Quốc Hội Việt Nam

 

     Việc thành lập Thư viện Quốc hội ở một vị trí cao hơn nhằm thực hiện mục tiêu kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Văn phòng Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Theo đó, mặc dù có những điểm chung nhưng khác với các thư viện hàn lâm hoặc các thư viện tại các cơ quan, tổ chức khác, Thư viện Quốc hội có chức năng cơ bản là thu thập, lưu trữ, bổ sung, xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu và cung cấp thông tin, dịch vụ nghiên cứu để phục vụ nhu cầu tham khảo thông tin của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cán bộ, công chức, nhân viên của các cơ quan phục vụ, tham mưu cho Quốc hội.

 

     Trên cơ sở các chức năng nói trên, mục tiêu phát triển của Thư viện Quốc hội là trở thành trung tâm tri thức khoa học lập pháp, cung cấp thông tin, tài liệu và dịch vụ nghiên cứu một cách đầy đủ, tin cậy, khách quan và kịp thời, nhằm hỗ trợ thông tin tham khảo cho các ‘khách hàng đặc biệt’ của mình trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.